Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10649

TE IR DARBS! Izsludināta pieteikšanās uz BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA amatu.

2021.07.09 08:20

Madonas novada bāriņtiesa izsludina pieteikšanos uz vakanto bāriņtiesas locekļa amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem (-ēm):

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10. panta 2.daļā un 11.pantā izvirzītajām prasībām, par bāriņtiesas locekli var būt persona:

- kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

- kura sasniegusi 30 gadu vecumu;

- kurai ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā nozarē;

- kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;

- kurai ir nevainojama reputācija.

- Vēlama pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā;

- izpratne par bāriņtiesas kompetenci un darbības principiem;

- bērnu tiesību aizsardzības jautājumu pārzināšana un spēja tos pielietot praksē;

- saskarsmes prasmes un augsta atbildības sajūta;

- labas komunikācijas spējas, prasme strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos;

- spēja analizēt situāciju, patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;

- prasme strādāt ar datorprogrammām MS Office;

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;

Par priekšrocību tiks uzskatīta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minētās mācību programmas apguve.


Galvenie pienākumi:  

Bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšana Madonas pilsētā.

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, piedalīties ģimenes tiesisko attiecību, aizbildnības un aizgādnības attiecību izpētē un risināšanā, sniegt palīdzību bērnam vai personai ar rīcībnespējas ierobežojumu, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā, tāpat arī mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības nodrošināšanā.

Iesniedzamie dokumenti:

Pretendents/-e var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Papildu informācija:

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada bāriņtiesā Blaumaņa ielā 3, Madonā, Madonas novadā, LV-4801 vai iesūtīt e-pastā barintiesa.novads@madona.lv . Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Pieteikums uz bāriņtiesas locekļa amatu”.

Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajam prasībām, tiks aicināti uz pārrunām.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021.gada 23.jūlijam plkst.15.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.


Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Madonas novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.