Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10607

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna Baloži”, Aronas pagasts, Madonas novads izsoli

2021.06.15 10:21

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Kalna Baloži”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7042 010 0803). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420100859) - 0,0694 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 2000,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmerā no nosacītās cenas, kas ir EUR 200,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Kalna Baloži, Aronas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 6. augustā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 30. jūlijam plkst.16:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00); Aronas pagasta mājaslapā www.arona.lv, Aronas pagasta pārvaldē, adrese: Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Aronas pagasta pārvaldes vadītāju R.Silupu pa tel.Nr.28080508.