Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=10475

Atjauno baznīcu Latvijai!

2021.04.30 15:17

4. maijā, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 31. gadskārtu, Madonas katoļu baznīcā tiks svinēta Svētā Mise.

Dievkalpojumā pandēmijas ierobežojumu dēļ interesenti šoreiz aicināti piedalīties attālināti. Tiešraidē pulksten 12 svinīgā lūgšana tiks pārraidīta draudzes Facebook kontā, tā būs iespēja Latvijai veltītos svētkus iesākt un līdz tiem garīgi pacelties visiem kopā. 
„Sirdī deg gudrās jaunavas ticības lampa... Aizveru zemes acis un dzirdu sirds mūziku, zvaigznes dungo melodijas, planētas dūc kā ūbeles, meteorīti šķeļ ledus kristālu riņķus, kosmosa pļava pilna dzīvības...”* 

Debesis ir tuvu klāt

Nav augstākas lūgšanas par Svēto Misi, kas ir Baznīcas dzīves sirds un virsotne, jo tajā Kristus savu Baznīcu un visus tās locekļus iekļauj slavas un pateicības upurī Tēvam. Ar šo upuri Viņš izlej pestīšanas žēlastību pār savu Miesu, kas ir Baznīca. Mūsdienās daudzu cilvēku izpratnē baznīca ir vienkārši celtne, bet tā nav bibliska sapratne par to, kas ir baznīca. Vārds „baznīca” nāk no grieķu vārda „ekklesia”, kas nozīmē, „sapulce” vai „aicināt/ sasaukt”. Baznīcas nozīmes jēga nav celtnē, bet gan cilvēkos. Tomēr baznīca kā celtne, kurā pulcējas ticīgie (simboliski — vienas ģimenes saime) ir nepārvērtējami svarīga. Īpaši jau aktīvas un vitālas draudzes kontekstā, kāda ir Madonas katoļu draudze. 

Kad mīlestība smaržot sāk 

Katoļu baznīca Madonā tika uzbūvēta 1934. gadā. Dievnamu pabeidza celt 1934. gada 19. martā, un bīskaps Jāzeps Rancāns tā paša gada 10. jūnijā ēku konsekrēja — iesvētīja, veltīja Dievam. Savu uzrunu bīskaps iesāka ar 23. psalma fragmentu par godības Karali, jo baznīca tika veltīta Kristum kā Karalim. 
„Eņģeļu prieks mēnessgaismā... Pusnaktī, kad zied zvaigznes, atveru ticības acis, uzvelku cerību kurpes,  atveru dvēseles durvis un gaidu...zvaigžņu lietu, galaktiku dārzus, sargeņģeļu smieklus, serafu spārnu vēju... erceņģeļu gaviles.”* 

Sirds mūri sabrukt sāk 

Viens no pēdējo gadu aktuālākajiem jautājumiem Madonas katoļu draudzei ir baznīcas pārbūve. Jo vairāk tāpēc, ka baznīca pat pēc projekta ieceres ir uzbūvēta kā „pagaidu lūgšanu nams”. 4. maijs — Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena — ir brīnišķīgs mirklis Madonas katoļu baznīcas atjaunošanas sākumam. Starta punkts, lai ikviens labas gribas cilvēks atvērtos kopīgam pienesumam un ideja vienotu gan draudzi, gan līdzcilvēkus pilsētai nozīmīgas ēkas atjaunošanā. Tas nebūs ne viegli, ne vienkārši, bet kopā ar Dievu viss ir paveicams! Noskaņosim sirds stīgas vienotam darbam, lai Madonas katoļu baznīca, skaisti atjaunota, pēc pāris gadiem ēkas 90. gadu jubileju sagaidītu jaunā Līgavas tērpā.

„Sirdī ielīst mandeļkoka vīns un rožu eļļa... Mēness lilijas smaržu tilti ved pastaigā uz kalniem un pakalniem ...tur satiekamies un runājam par ticību, cerību un mīlestību... ... Tur lūpas slāpst pēc dzīvā, mūžīgā mīlestības avota.”* 

Par projektu:

Madonas katoļu baznīcas ēka tiek lietota kā lūgšanu nams Madonas Romas katoļu draudzes vajadzībām.

Ēkas dienvidu galā atrodas galvenā ieeja, no kuras nokļūst projektētā priekštelpā ar kāpnēm, kas ved uz balkonu — kora telpu.

Projekta ieceres

Projekta ietvaros balkona risinājums tiek pilnībā pārveidots, grīda tanī tiek veidota ar pakāpieniem, lai atvieglotu koristu izvietošanu un panāktu labāku akustiku. No balkona daļas pa lūku un pakāpieniem iespējams nokļūt uz projektēto zvanu torņa apjomu. Ēkas dienvidu galā virs kora telpas izprojektēts zvanu tornis, kurā izveidota atsevišķa zvanu telpa trim zvaniem (akordam).

Virs lūgšanu zāles jumta konstrukcija ēkai tiek pilnībā pārbūvēta, nomainīta esošā jumta konstrukcija. Likvidētas tērauda savilces. Esošā jumta konstrukcija atsevišķās vietās ir spēcīgi bojāta, kā arī tā nenodrošina vajadzīgo nestspēju atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Jaunā jumta konstrukcija tiek veidota no atklātām koka kopnēm, un griestu konstrukcija tiek veidota virs tām, uz koka spāru konstrukcijas, tādā veidā paplašinot un apgūstot lielāku telpu, arī uzlabojot telpas akustiku, bet ievērojot esošo jumta formu un kores augstumu. Ēkas ziemeļu daļai virs dzīvokļa telpu apjoma saglabāta esošā jumta konstrukcija.

Galvenie secinājumi

Jumta konstrukcija virs lūgšanu zāles ir ar nepietiekamu drošumu un būtiskām atkāpēm no normatīvajām prasībām. Ēkai nepieciešami pārbūves — atjaunošanas darbi.

Zibens aizsardzības un atkārtotā zemējuma sistēma neatbilst MK Nr.238 prasībām. Sadalne  S-2 jāpārbūvē — nav iespējams veikt mērījumus.

Pamatu iebūves dziļums 1,2m — atbilst normatīviem. Horizontālā hidroizolācija apmierinoša. Nepieciešams aizsargāt grants un kaļķa javas maisījuma poraino pamatu virsmu.

Līdz šim paveiktais:

Ierīkots pieslēgums centralizētai pilsētas kanalizācijas sistēmai.

Veikts kosmētiskais remonts sakristejā, virtuvē WC un telpā virs tām.

Iegādāti jauni torņa zvani.

Atjaunota Vissvētākās Jaunavas Marijas svētglezna.

Ierīkots pieslēgums centralizētai pilsētas siltumapgādes sistēmai.

Ierīkota apsardzes signalizācija.

Nomainīti zvana torņa logi.

Iekārtota seguma pamatne pie nojumes.

Pateicoties pašvaldībai, sakārtota Liepājas ielas atbalsta siena.

Uzsākti projektēšanas darbi.

Veikts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums, (06.2016.g.).

Draudzes apspriede par pārbūves variantiem, (04.2017.g.).

Uzmērīta inženiertopogrāfija, (04.2019.g.).

Veikta teritorijas ģeotehniskā izpēte, (04.2019.g.).

Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un saņemta, būvatļauja, (06.2019.g.).

Izstrādāts detalizēts projektēšanas uzdevums. (2020.g.).

Pasūtīts altāra galds un ambona no Vācijas. (03.2021.g.).

Vajadzības: Altāra un ambonas transportēšanas izdevumi no Vācijas (~1000,-EUR). Pilna būvprojekta izstrāde: Projekta  VS, AR, BK, DOP, BA, T, BIS daļas (~4 500,- EUR); Projekta AVK, SM, EL, UATS, VS, PPE daļas  (~3 500,- EUR); Kopā: ~8 000,- EUR. Būvniecības un labiekārtošanas darbi; 1. kārta: Ēkas pārbūves, pārplānošanas darbi, iekšējo un ārējo tīklu izbūve un vides pieejamības nodrošināšana ( ~117 000,- EUR). 2. kārta: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, atlikušie teritorijas labiekārtojuma darbi (~45 000,- EUR). Būvuzraudzība, autoruzraudzība, ēkas nodošana ekspluatācijā (~5 000,-EUR). Sagatavoja JĀNIS LIEPIŅŠ, SIA „B&L projekti”

Baznīcas ēkas pārbūves skices ēkas griezumi:

zvanu torņa paaugstināšana,

balkona līmeņa maiņa,

jaunas koka konstrukcijas  lūgšanu zāles jumtam,

ieejas durvju ailes paaugstināšana vides pieejamības nodrošināšanai


‌Ziedojumus ar mērķi „Atjauno baznīcu Latvijai!” lūdzam pārskaitīt uz Madonas Romas katoļu draudzes kontu: LV19UNLA0095132107450. 


 * Citāti no Ineses Timules esejas


‌Inese Elsiņa un Jānis Liepiņš