Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://www.madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=10452

Notiek aktīvs darbs pie jaunā Madonas novada plānošanas dokumentu izstrādes

2021.04.23 10:03

Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas ievēlētā pašvaldības dome varētu uzsākt pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepieciešams izstrādāt jaunveidojamā Madonas novada Attīstības programmu 2021.-2027. gadam.

Madonas novada attīstības programma 2021.–2027.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums, pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģiju uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmas izstrādes process jāvada pašvaldībai, kurā ir lielāks iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem iedzīvotāju reģistra datiem. Šis dokuments būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei. 

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, sākot ar 2021. gada 1.jūliju Madonas novada administratīvajā teritorijā ietilps teritoriālās iedalījuma vienības - Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Vestienas pagasts.


Kvalitatīva un jēgpilna teritorijas attīstības plānošana nav iespējama bez sadarbības un mērķtiecīgas dažādu ieinteresēto pušu iesaistīšanas. Svarīga ir vienota pieeja un redzējums par tālāko attīstību.

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 22. septembrī uzsāka Madonas novada Attīstības programmas 2021. -2027. gadam izstrādi, sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada pašvaldībām.

Lai rosinātu sabiedrību līdzdarboties plānošanas procesā tika izstrādāta iedzīvotāju aptauja. Tās mērķis bija noskaidrot Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novada iedzīvotāju viedokli par pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, par ikdienas paradumiem, par vidi, kurā dzīvo, kā arī par vispārējām attīstības tendencēm un būtiskākajiem izaicinājumiem jaunajā Madonas novadā. Aptauja tika īstenota 2020. gada novembrī/decembrī un tajā piedalījās 440 dalībnieki.

Tika vērtētas tādas jomas kā izglītība, sociālie pakalpojumi, infrastruktūra, vides - gaisa kvalitāte, dzeramā ūdens kvalitāte. Par viskvalitatīvākajām jomām/pakalpojumiem novadā aptaujātie iedzīvotāji atzinuši vides sakoptību un zaļo zonu labiekārtojumu, gaisa un dzeramā ūdens kvalitāti, kā arī atkritumu apsaimniekošanu un sabiedrisko kartību. Iedzīvotāji atzinīgi novērtējuši arī pašvaldības organizētos kultūras, sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, kā arī vispārējās izglītības iestāžu darbu.

Visnegatīvāk novērtēta novada autoceļu un ielu infrastruktūra, arī velo infrastruktūra. Apmierinātības līmenis zem 50% ir arī par darba iespējām novadā, kā arī par mūžizglītības pieejamību. 

Aplūkot iegūtos datus no iedzīvotāju aptaujas iespējams, atverot saiti https://arcg.is/0ui1We (ņemot vērā lielo informācijas apjomu, iesakām saiti skatīt datorā). Rezultāti ļauj interaktīvā veidā iepazīties ar iedzīvotāju viedokļiem par teritorijām, par visa jaunā novada teritorijām, kur būtu attīstāmas sporta un atpūtas sektora zonas, rūpnieciskās un dzīvojamās zonas, kā arī apstādījumu un parku teritorijas.

Savukārt, jaunveidojamā Madonas novada Attīstības programmas 2021-2027 izstrādes ietvaros š.g. martā Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas un teritorijas plānošanas speciālisti organizēja tematiskās darba grupas – plašas 20 diskusijas tiešsaistes platformā Zoom, kurās tika akcentētas 8 pamattēmas: teritorijas plānošana; ekonomiskā attīstība; izglītība; veselības aprūpe un sociālie jautājumi; sports un kultūra; transports un mobilitāte; tehnoloģijas, inovācijas, viedā specializācija; vide. Diskusiju grupās piedalījās 191 dalībnieks, pārstāvot attiecīgo nozaru ekspertus, uzņēmējus, iedzīvotājus, NVO pārstāvjus, pašvaldības speciālistus un valsts iestāžu / uzņēmumu speciālistus.

Attīstības programmas diskusijās kopumā izteiktas 1097 idejas, priekšlikumi un komentāri. Visvairāk ideju paustas diskusijās par ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības (223), sporta un kultūras (189), izglītības (181) un sociālās jomas jautājumiem (175). Tika spriests par to, kādā Madonas novadā gribam dzīvot un tika meklēti risinājumi, kā to panākt.

Visi diskusijās saņemtie priekšlikumi tiks apkopoti, izvērtēti un iespēju robežās integrēti plānošanas dokumentā. Paldies ikvienam, kam ir viedoklis un vēlme līdzdarboties.

Vairāk par Attīstības programmas izstrādi iespējams uzzināt sadaļā Dokumenti/Novada attīstības plānošanas dokumenti.


Informāciju sagatavoja: Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas un teritorijas plānošanas speciālisti