Elektrisko sakaru tīkli

  Pakalpojuma nosaukums

  Apliecinājums par elektrisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

  Pakalpojuma apraksts

  Elektronisko sakaru tīklu pieņem ekspluatācijā, ja tas ir uzbūvēts atbilstoši akceptētajam būvprojektam. Elektronisko sakaru tīklu, kura būvniecībai nav nepieciešama būvatļauja, pieņem ekspluatācijā saskaņā ar aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Klātienē būvvaldē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); elektroniski – www.bis.gov.lv

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

  janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

  Iveta  Meļehova, Būvinspektore

  iveta.melehova@madona.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

  Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
  andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

  silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē būvvaldē, pa pastu, elektroniski – www.bis.gov.lv

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Elektronisko sakaru tīkla pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Ierosinot elektronisko sakaru tīkla pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs attiecīgajā būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):

  - apliecinājumu par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai. Apliecinājumam pievieno aktuālo būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja attiecīgais elektronisko sakaru tīkls atbilst normatīvajos aktos par būvju klasifikāciju klasificētajām būvēm;

  - institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par elektronisko sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai, tā atbilstību akceptētajam būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;

  - akceptētā būvprojekta izmainītās daļas;

  - būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma izpildmērījumu plānu;

  - būvdarbu žurnālu un segto darbu pieņemšanas aktus;

  - būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

  - iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus;

  - autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  10 darbadienas

  Normatīvie akti

  Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567

  Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572

  Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418

  Dokumentu juridiskā spēka likums http://likumi.lv/doc.php?id=210205

  MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;

  MK 19.08.2014. not. Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=269032

  Veidlapa

  Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=269032

  7.pielikums

   
  © 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika