B I  E D R Ī B A S ,,KASTANĪTIS - BĒRNIEM"  STATŪTI

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir "KASTANĪTIS - BĒRNIEM" (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1.  Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Veidot uz bērnu vērstu mācību un dzīves vidi, tā sekmējot bērnu harmonisku attīstību atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
2.1.2. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, kā arī organizēt seminārus, lekcijas, mācību nometnes un braucienus un citus
          pasākumus, veltītus bērna izglītības un kompleksas attīstības iespēju izzināšanai, apgūšanai un tālāknodošanai plašākai sabiedrībai;
2.1.3. Veicināt labvēlīgus apstākļus veselības, vides aizsardzības, izglītības un sporta pilnveidošanai, organizējot izglītojošus,
           informējošus projektus un pasākumus.

2.2. Biedrības galvenie uzdevumi ir:
2.2.1. Pilnveidot Madonas novada bērniem sniegto izglītību un vidi, realizējot ideju par  Montesori alternatīvās pedagoģijas ieviešanu
          Madonas pilsētas PII "Kastanītis";
2.2.2. piedalīties vides izglītības aktivitātēs, bagātinot bērnu izpratni par vides un cilvēka mijiedarbību;
2.2.3. Mudināt darbiniekus, vecākus iesaistīties tālākizglītības procesā;
2.2.4. Sadarboties ar Madonas novada pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, Madonas novada pašvaldību un
           citām nevalstiskām organizācijām un piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas dažādu projektu izstrādāšanā
          un ieviešanā;
2.2.5. Sniegt bērniem un vecākiem daudzveidīgus un kvalitatīvus pakalpojumus un iesaistīt viņus aktīvā darbībā vietējās sabiedrības dzīvē;
2.2.6. Veicināt Madonas pilsētas PII "Kastanītis" attīstību un pilnveidošanos.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas           rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir   jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne
       ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja
       lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav
       šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas
       brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja
       lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada no
      noraidošā lēmuma.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. svītrots ar biedrības "Kastanītis-bērniem" lēmumu (protokols Nr.8, 22.08.2016.)
4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam
       vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par
      biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā
      pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un
          rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par  Biedrības darbību un tās uzlabošanu,
          aizstāvēt savu viedokli,
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. svītrots ar biedrības "Kastanītis-bērniem" lēmumu (protokols Nr.8, 22.08.2016.)
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru
       saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina
       Biedrības biedru sapulce.
6.3. Biedrs, pēc savas iniciatīvas, var izveidot darba grupu, ja to akceptē  valde.
6.4. Darba grupa no sava vidus izvēlas darba grupas vadītāju.
6.5. Darba grupa tiek slēgta pēc grupas izvirzīto mērķu sasniegšanas. Valde ir tiesīga slēgt grupu vai apvienot to ar citu.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā
       daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir  tiesīga pieņemt         lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem,
       Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. svītrots ar biedrības "Kastanītis-bērniem" lēmumu (protokols Nr.8, 22.08.2016.)
8.4. Valde Biedrības vārdā ir tiesīga:
8.4.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Biedrību valsts, pašvaldību iestādēs, kā arī citās organizācijās;
8.4.2. Biedrības noteiktā kārtībā parakstīt finanšu dokumentus, rīkoties ar Biedrības īpašumu un finanšu līdzekļiem;
8.4.3. Pieņemt un atbrīvot no darba algotus darbiniekus Kopsapulces apstiprinātajās štata vietās saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību
          aktiem;
8.4.4. Slēgt saimnieciska rakstura līgumus, kā arī veikt citas statūtos paredzētās un ar Biedrības darbību saistītās darbības.
8.5. Valde pilda šādas funkcijas:
8.5.1. nodrošina Kopsapulces lēmumu izpildi un statūtos noteiktās kārtības ievērošanu;
8.5.2. rīkojas ar Biedrības finanšu līdzekļiem un pārvalda tās īpašumu;
8.5.3. atsevišķu Biedrības kompetencē esošu jautājumu risināšanai izveido vai likvidē komisijas un darba grupas.
8.6. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.8. Lai nodrošinātu Biedrības ikdienas darbu, līdz jaunas valdes ierakstīšanai reģistrā, ar  ierobežotām pilnvarām darbojas iepriekšējā 
       valde, atļaujot tai pieņemt lēmumus tikai par nepieciešamākajiem jautājumiem.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri nemaksā biedru naudu.
         (ar grozījumiem, kas izdarīti 22.08.2016. biedru kopsapulcē Nr.8)

11.nodaļa.  Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība
11.1. Biedrības līdzekļus veido:
11.1.1. svītrots ar biedrības "Kastanītis-bērniem" lēmumu (protokols Nr.8, 22.08.2016.)
11.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
11.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas  finansēšanai;
11.1.4. ienākumi no uzņēmējdarbības;
11.1.5. citi atļauti ienākumi.
11.2. Biedrības līdzekļi, saskaņā ar Kopsapulces vai valdes rīkojumu tiek izlietoti:
11.2.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
11.2.2. darbinieku algošanai;
11.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar  Biedrības darbības nodrošināšanu.

        12.nodaļa. Brīvprātīgie
12.1. Biedrības darbībā var iesaistīties arī brīvprātīgie, pēc savas iniciatīvas, saskaņojot to ar darba grupām.
Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:   
                                                             ______________________ /D.Raubiška/
                   
                                                            ______________________ /M.Pozdņaka/

                                                            ______________________ /M.Rijniece/

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē  Madonā,  2011.gada 8.martā
Grozījumi apstiprināti biedru kopsapulcē Madonā, 2016. gada 22.augustā.