Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

iesūtīts: 2017.02.09 11:00
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.8 "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 70010011569; 70010011571; 70010011572; 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā” (domes sēdes protokols Nr.1, 8.p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde un 2017.gada 26.janvāra lēmumu Nr.33 "Par lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.7001001150;70010011569; 70010011571; 70010011572; 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 10.p.|) apstiprināts darba uzdevums.

 Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot ražošanas apbūves teritoriju attīstību atbilstoši Madonas novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. - 2020.gadam. Lokālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot jaunu kompozīta koka kluču ražotni, tādējādi paredzot Madonas novada teritorijas plānojumā augstāk minētajos nekustamajos īpašumos mainīt plānoto (atļauto) izmantošanu uz Rūpniecības apbūves teritoriju (R).

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi līdz 2017.gada 30.martam.  

Kontaktpersona: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

‌Informācija pieejama arī interneta vietnē www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. 

‌Lokālplānojums

Lokālplānojums pilsēta

Lēmums par darba uzdevuma apstiprināšanu

Lēmums par lokālplānojuma uzsākšanu

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »