Par pilsētas kapu paplašināšanu

iesūtīts: 2016.08.03 12:16
Lokālplānojuma un Vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 25.augustā plkst.17.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkas 3.stāva zālē, Saieta laukumā 1, Madonā.

Madonas novada pašvaldībai autonomo funkciju veikšanai nepieciešams paplašināt Madonas pilsētas kapu teritoriju. Lokālplānojuma teritorija atrodas Madonas novada Madonas pilsētā un robežojas ar Rūpniecības ielu, esošo kapsētas teritoriju, Lazdu ielu un Blaumaņa ielu. Lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 3,612 ha, tā pieder Madonas novada pašvaldībai.

Teksts no Lokālpānojuma paskaidrojuma raksta:

Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr.7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1;16/2;16/3) nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu ar mērķi grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu – funkcionālos zonējumus un teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, ciktāl lokālplānojums nebūs pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Lokālplānojuma teritorijā ir plānota dabas apstādījumu teritorija – kapsētu teritorija. Šajā teritorijā plānota kapsētas un ar to funkciju saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve.

Lokālplānojuma teritorijā ir plānoti dabas apstādījumi, kas norobežos kapsētu teritoriju no savrupmāju apbūves teritorijas.

Esošās garāžu teritorija (Tehniskās apbūves teritorija) atļautā izmantošana paliek kā tehniskās apbūves teritorija, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir inženierkomunikāciju tīklu un objektu teritorijas un ar tām saistīto ēku un būvju apbūve.

Kapsētu teritorijā (DA1) ir plānoti transportlīdzekļu stāvlaukumi apmeklētājiem, norādes un laukumi atkritumu konteineru izvietošanai.

Veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punktu aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā – par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā- par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.

Lokālplānojuma teritoriju šķērso 20 kW vidsprieguma elektrolīnija un pa Lazdu ielu 20 kW vidsprieguma elektrokabelis.

Lokālplānojuma teritorijā ūdensapgādi un kanalizāciju paredzēts  pieslēgt  pie esošajiem pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Jebkuru inženierkomunikāciju tīklu un būvju izbūve tiks veikta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.


Paziņojums par lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 28.07.2016. domes sēdes lēmumu Nr. 387 (protokols Nr.15,8.p.)    “Par lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, laikā no 03.08.2016. līdz  03.09.2016. publiskai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” un Vides pārskata redakcija.

Visi interesenti ar lokālplānojuma “Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” un Vides pārskata redakciju varēs iepazīties Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, 101.kabinetā, Madonā darba laikā, Madonas novada pašvaldības mājas lapas www.madona.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība ( zem sadaļas Pašvaldība), kā arī Geolatvija.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma un Vides pārskata redakciju  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2016.gada 3.septembrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi. 


PASKAIDROJUMA RAKSTS
VIDES PĀRSKATA PROJEKTS
LOKĀPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
LOKĀPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJAGRAFISKĀ DAĻA - MADONAS PILSĒTAS DAĻAS LOKĀLPLĀNOJUMS
KOPSAVILKUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESU

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »