Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/sabiedribas-lidzdaliba?fu=read&id=6661

Par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. – 2024.gadam izstrādi

2017.07.14 16:54

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 22.jūnija lēmumu Nr.308 " Par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. – 2024.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (domes sēdes protokols Nr.15, 25.p.) ir uzsākta jaunatnes politikas attīstības plāna izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Mērķis ir izstrādāt Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2018. – 2024.gadam, kurā ir noteikti un definēti pašvaldības jaunatnes politikas vidēja termiņa (septiņi gadi) stratēģiskie uzstādījumi (mērķi), prioritātes un noteikts pasākumu kopums to īstenošanai, kā arī noteiktas īstermiņa (trīs gadi) prioritātes, kā arī rīcību virzieni (apakšmērķi), uzdevumi sasaistē ar investīciju plānu.

Ir izstrādāta Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. – 2024.gadam 1.redakcija, kas tiks iesniegta Madonas novada pašvaldības domei lēmuma pieņemšanai šā gada 27.jūlijā par izstrādātās 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

Kontaktpersonas attīstības plāna izstrādei: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, un Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa, e-pasts: indra.karklina@madona.lv, tel. 29324572, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.