Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=5872

Paziņojums par transportlīdzekļa izsoli

2016.07.08 11:54

Madonas novada Aronas pagasta pārvalde nodod atsavināšanai - pārdošanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārvaldes pārziņā esošo transportlīdzekli:

 

Nosaukums

Sākotnēja cena (EUR)

Izsoles solis (EUR)

Nodrošinājuma nauda

(EUR)

VW Passat

375,00

20,00

37,50

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aronas pagasta pārvaldes telpās (Melioratoru iela  3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads) darbdienās darba laikā pie lietvedes no plkst.800 līdz 1600, Madonas pašvaldības mājas lapā www.madona.lv un Aronas pagasta pārvaldes mājas lapā http://www.aronaspagasts.lv/jauns/list.php?s=4&c=4&cdmerror=4.

Transportlīdzekļa apskates laiks saskaņojams pa tālruni 26562846 (Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns.)

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 26.07.2016. plkst.0900 Aronas pagasta pārvaldē (2.stāvā) pie lietvedes, Melioratoru ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā.

‌Izsole notiks 26.07.2016. plkst. 1000 Aronas pagasta pārvaldē (2.stāvā), Melioratoru ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā

Nodrošinājuma nauda dalībai izsolē iemaksājama Aronas pagasta pārvaldes norēķinu kontā (a/s SEB banka) konts Nr. LV31UNLA 0030 9001 3070 9 vai pārvaldes kasē ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Izsoles noteikumi