Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4824

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu „Tirzmaļi”-3

2015.04.07 17:12

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagstā, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 1-istabu dzīvokļa īpašuma Nr.3 ar kopējo platību 26,0 kv.m., 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 001), 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 002), 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 003), 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 004) un 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 7062 011 0312).

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 1055 00 (viens tūkstotis piecdesmit pieci euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 105,50 (simtu pieci euro un 50 centi). Nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kalsnavas pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000042272, “SEB banka” norēķinu kontā LV98UNLA0050007915936, vai „Swedbanka” norēķinu kontā LV35HABA0001402041571, norādot iemaksas mērķi "Dzīvokļa īpašuma „Tirzmaļi”-3, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., nodrošinājuma maksa".

Izsolei reģistrēties pretendenti var Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, līdz 2015.gada 24.aprīlim darba laikā (pirmdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.00 līdz 17.00, otrdien- no plkst.8.00 līdz 18.00, piektdien- no plkst.8.00-16.00).

 

Izsole notiks 2015.gada 27.aprīlī plkst. 11.00 Kalsnavas pagasta pārvaldes administrācijas ēkā, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, 3.stāvā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv., Kalsnavas pagasta mājaslapā www.kalsnava.lv, vai Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, pie sekretāres. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku ar pagasta pārvaldes vadītāju Arti Mūrmani pa tālruni 20371517.


Noteikumi