Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4683

Paziņojums par kartingu novietnes ar tiesībām izmantot kartingu trasi no treniņiem un sacensībām brīvajā laikā nomas tiesību izsoli

2015.02.10 11:53

Madonas novada pašvaldība nodod nomai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kartingu novietni ar tiesībām izmantot kartingu trasi no treniņiem un sacensībām brīvajā laikā. Objekta adrese Gaujas iela 41 (kadastra apzīmējums 7001 001 1812 ), Gaujas iela 41A (kadastra apzīmējums 7001 001 1846), Madona, Madonas novads. Objekta nomas līguma termiņš 1 (viens) gads ar tiesībām pagarināt uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar kontaktpersonu Vairi GRAVU, tālr.Nr.29191777.

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 19.02.2015. plkst.12.00 Madonas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1, Madonā. Izsole notiks 20.02.2015. plkst.10.00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.

Objekta sākotnējā nomas maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir 490,- euro (četri simti deviņdesmit eiro) mēnesī, papildus aprēķinot PVN.  Nodrošinājuma nauda ir 10 % no Objekta nosacītās sākotnējas cenas – 49,- euro (četrdesmit deviņi eiro), kas jāiemaksā Madonas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000054572, norēķinu kontā (A/S „SEB banka”, konts LV37UNLA 0030900130116) ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

 Izsoles noteikumi