Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4356

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - mājīpašumu Strauta ielā 11, Jāņukalnā, Kalsnavas pagsts, Madonas novadā

2014.08.05 14:29

Izsole notiks 2014.gada 15.septembrī plkst. 11.000 Kalsnavas pagasta pārvaldes administrācijas ēkā, Pārupes ielā, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, 3.stāvā.

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - mājīpašumu Strauta ielā 11, Jāņukalnā, Kalsnavas pagsts, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala 1555 kv.m. platībā, 1-stāva dzīvojamās mājas ar jumta stāvu 107.1 kv.m.platībā, kūts 32.8 kv.m. platībā, šķūņa ar pagrabu  53.7 kv.m. platībā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 1180 00 (viens tūkstotis simtu astoņdesmit euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 118,00 (simtu astoņpadsmit euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kalsnavas pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000042272, “SEB banka” norēķinu kontā LV98UNLA0050007915936, vai „Swedbanka” norēķinu kontā LV35HABA0001402041571, norādot iemaksas mērķi "Mājīpašuma Strauta iela 11, Jāņukalns, Kalsnavas pag., nodrošinājuma maksa".

Izsolei reģistrēties pretendenti var Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, līdz 2014.gada 12.septembrim darba laikā (pirmdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.00 līdz 17.00, otrdien- no plkst.8.00 līdz 18.00, piektdien- no plkst.8.00-16.00).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv., Kalsnavas pagasta mājaslapā www.kalsnava.lv, vai Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, pie sekretāres. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku ar pagasta pārvaldes vadītāju Arti Mūrmani pa tālruni 20371517.

 NOTEIKUMI