Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4278

„SIA “Madonas Siltums” pārdod otrā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

2014.06.19 16:50

ar adresi Kalna ielā 41, Madona, kas sastāv no katlu mājas ēkas ar kopējo platību 144,7 kv.m. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie uzņēmuma juristes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar SIA „Madonas Siltums” siltumenerģijas tehniķi Aivaru Kazušu, tālr. 26139827.

                  Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2014.gada 23.jūlijam plkst.10.00. SIA „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie juristes. Izsole notiks 2014.gada 23.jūlijā plkst.14.00 SIA „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR   5943,20. Nodrošinājuma apmērs ir EUR 594,32, kas jāiemaksā SIA “Madonas Siltums”  reģ. Nr. 45403004471, kontā (AS „SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, Nr. LV57UNLA0030 9006 0980 9) ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

                  Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu līdz 2014.gada 23.jūlijam plkst.10.00. var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā.

                    Samaksa veicama euro ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksājot naudu iepriekš norādītajā SIA “Madonas Siltums” norēķinu kontā.”

 NOTEIKUMI