Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://www.madona.lv/lat/izsoles?fu=read&id=4267

Paziņojums par izsoli

2014.06.11 08:28

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums Biržu iela 12-2, Madona, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 48,5 kv.m, 485/1443 kopīpašuma domājamām daļām no būves un 485/1443 kopīpašuma daļām no zemes. Izsole notiks 2014.gada 21.jūlijā plkst. 14.00 Madonas novada pašvaldības 1.stāva sēžu zālē Saieta laukumā 1, Madonā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 4110,00 (četri tūkstoši viens simts desmit euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 411,00 (četri simti vienpadsmit euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda jāiemaksā Madonas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000054572, “SEB banka” norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, norādot iemaksas mērķi "Dzīvokļa īpašuma Biržu iela 12 – 2, Madona nodrošinājuma maksa ".
Izsolei reģistrēties pretendenti var Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, no izsoles pasludināšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2014.gada 18.jūlijam darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv. Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri pa tālruni 26325419.

NOTEIKUMI