PAZIŅOJUMS PAR CIRSMAS IZSOLI NR.1

iesūtīts: 2015.03.03 10:38
Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kailcirti īpašumā „Zaļmeži”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7068 016 0059, 1.kvartāls nogabalā Nr.1.,3. (izcērtamā platība 3.10 ha), nogabalā Nr.5 (izcērtamā platība 0.10 ha).

NOLIKUMS 

Izsolāmā objekta nosacītā cena- EUR 27 800.00, nodrošinājums 10% EUR 2780.00. Maksāšanas līdzekļi 100% euro.

Izsole notiks 2015.gada 12.martā plkst. 14.00 pagasta pārvaldes telpās, adresē „Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Liezēres pagasta pārvaldē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, un mājaslapā: www.liezerespagasts.lv. Ar cirsmu var iepazīties 2015.gada 6.martā, pulcēšanās pulksten 10.00, pie pagasta pārvaldes ēkas.

Izsoles pieteikumu reģistrācija- Liezēres pagasta pārvaldē, adresē „Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2015.gada 12.marta pulksten 13.30.

Tālrunis uzziņām 64807246, 29458570, e-pasts: liezere@madona.lv Nodrošinājuma summa jāiemaksā Madonas novada Liezēres pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000054233, kontā AS„SEB banka” LV58UNLA0030900130417, kods UNLALV2X. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot nodrošinājuma naudu, jāiemaksā pagasta pārvaldes kontā septiņu dienu laikā no izsoles dienas.

 
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »