Administrācija

 1. Atļauja publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai
 2. Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Bāriņtiesa

 1. Adopcija
 2. Aizbildnība
 3. Apliecinājumu izdarīšana
 4. Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
 5. Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
 6. Ārpusģimenes aprūpe
 7. Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
 8. Mantisko interešu aizstāvība

Būvvalde

 1. Elektrisko sakaru tīkli
 2. Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves
 3. Ēkas
 4. Hidrotehniskās un meliorācijas būves
 5. Inženierbūves
 6. Pārējie pakalpojumi

Dzimtsaraksti

 1. Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību izsniegšana
 2. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
 3. Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana
 4. Dzīvesvietas deklarēšana
 5. Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana
 6. Laulības reģistrēšana
 7. Miršanas fakta  reģistrēšana
 8. Vārda, uzvārda maiņa
 9. Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
 10. Bērna dzimšanas svinīga reģistrēšana
 11. Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
 12. Laulības (kāzu) jubilejas ceremonijas organizēšana
 13. Tautības ieraksta maiņa

Izglītība

 1. Izglītības psihologa pakalpojumi

Nekustamais īpašums

 1. Par piekrišanu vai atteikumu zemes iegūšanai īpašumā 
 2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
 3. Par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
 4. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Pakalpojums par dzīvojamām telpām

 1. Personas reģistrācija palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
 2. Izziņa par personas dzīvesvietu

Sociālais dienests

 1. Aprūpe mājās
 2. Asistenta pakalpojumi
 3. Psihologa pakalpojumi
 4. Ilgstošās sociālās aprūpe institūcijā pakalpojums
 5. Valsts apmaksāts Ilgstošās sociālās aprūpe pakalpojums institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem
 6. Valsts apmaksāts Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionālajiem traucējumiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem , Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam
 7. Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas izvērtēšana īpašas kopšanas pabalsta saņemšanai
 8. Madonas novada pašvaldības pabalsti

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »