Administrācija

 1. Atļauja publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai
 2. Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās
 3. Dzīvesvietas deklarēšana
 4. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Bāriņtiesa

 1. Adopcija
 2. Aizbildnība
 3. Apliecinājumu izdarīšana
 4. Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
 5. Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
 6. Ārpusģimenes aprūpe
 7. Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
 8. Mantisko interešu aizstāvība

Būvvalde

 1. Ēkas
 2. Inženierbūves
 3. Hidrotehniskās un meliorācijas būves
 4. Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves
 5. Autoceļi un ielas
 6. Elektrisko sakaru tīkli
 7. Par atzīmes veikšanu
 8. Būvatļaujas pagarināšana
 9. Par būvprojekta izmaiņu akceptēšanu
 10. Būvatļaujas pārreģistrācija
 11. Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā
 12. Izziņa par jaunbūvēm
 13. Izziņa par būves neesību
 14. Par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu
 15. Par nosaukuma piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu
 16. Par reklāmas/reklāmas objektu izvietošanu 

Dzimtsaraksti

 1. Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību izsniegšana
 2. Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana
 3. Pašvaldības pabalsts ar bērna piedzimšanu 
 4. Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana
 5. Laulības reģistrēšana
 6. Miršanas fakta  reģistrēšana
 7. Vārda, uzvārda maiņa
 8. Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
 9. Bērna dzimšanas svinīga reģistrēšana
 10. Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
 11. Laulības (kāzu) jubilejas ceremonijas organizēšana
 12. Tautības ieraksta maiņa

Izglītība

 1. Izglītības psihologa pakalpojumi

Nekustamais īpašums

 1. Par piekrišanu vai atteikumu zemes iegūšanai īpašumā 
 2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
 3. Par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
 4. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Pakalpojums par dzīvojamām telpām

 1. Personas reģistrācija palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
 2. Izziņa par personas dzīvesvietu

Sociālais dienests

 1. Aprūpe mājās
 2. Asistenta pakalpojumi
 3. Psihologa pakalpojumi
 4. Ilgstošās sociālās aprūpe institūcijā pakalpojums
 5. Valsts apmaksāts Ilgstošās sociālās aprūpe pakalpojums institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem
 6. Valsts apmaksāts Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionālajiem traucējumiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem , Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam
 7. Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas izvērtēšana īpašas kopšanas pabalsta saņemšanai
 8. Madonas novada pašvaldības pabalsti

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »