Inženierbūves

Pakalpojuma nosaukums

Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai

Pakalpojuma apraksts

Būvvaldē aizpildītu paskaidrojuma rakstu inženierbūves konservācijai iesniedz, ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti un pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šādas inženierbūves konservāciju.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Iveta  Meļehova, Būvinspektore

melehovaiveta@inbox.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē:

- aizpildītu paskaidrojuma raksta inženierbūves konservācijai I daļu;

- inženierbūves konservācijas darbu veikšanas projektu, kurš ietver:

    -  skaidrojošu aprakstu par konservācijas veikšanu;

    -  nepieciešamo konservācijas darbu sarakstu;

    - risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un inženierbūves elementu turpmākas bojāšanās novēršanai;

   - risinājumus bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;

- kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja inženierbūve ir kultūras piemineklis;

-  darbu organizēšanas projektu, ja pašvaldība lēmumā par inženierbūves konservāciju to ir norādījusi;

-  citus dokumentus, kas raksturo inženierbūvi un ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 dienu laikā

Veidlapa

 Pielikums 

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »