Elektrisko sakaru tīkli

Pakalpojuma nosaukums

Elektrisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums

Pakalpojuma apraksts

Iekšējais elektronisko sakaru tīkls – ēkas iekšējā inženiertīkla kopums aiz kabeļu ievada, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai.

Elektronisko sakaru tīkla pievads – inženiertīkla pievads, kas sastāv no kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļa gruntī vai kabeļu kanalizācijā no ārējā elektronisko sakaru sadales tīkla pieslēguma punkta līdz pievada sadalei ēkā un nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību ēkā;

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu vai būvniecību var ierosināt, elektronisko sakaru komersants – publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai, un fiziska vai juridiska persona – lai izbūvētu vai ierīkotu privāto elektronisko sakaru tīklu vai pārvietotu esošu elektronisko sakaru tīklu.

Būvniecības vai ierīkošanas ierosinātājs nodrošina saskaņojumus elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta vai elektronisko sakaru tīkla būvprojekta īstenošanai atbilstoši būvniecību un īpašumtiesības reglamentējošo normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

Maksa noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos. 24.09.2009. Madonas novada pašvaldības saistoši noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Madonas novadā”

Maksājuma veikšanas iespējas: - Madonas novada pašvaldības kasē – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801 (107 kabinets).

- internetbankā, banku filiālēs (nepieciešams uzrādīt maksājumu uzdevumu)

Norēķinu konts

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 AS „SEB Banka” Konts Nr. LV37UNLA0030900130116 SWIFT kods UNLALV2X 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; elektroniski

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Iveta  Meļehova, Būvinspektore

melehovaiveta@inbox.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Silvija Šīre, Būvvaldes arhitekte

silvija.sire@madona.lv , tālrunis – 64860096, 28371721, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē būvvaldē, pa pastu, elektroniski – www.bis.gov.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Atbilstoši veicamā darba veidam elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekti tiek iesniegti akceptēšanai būvvaldē iesniedz šādus elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus:

- piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projekts;

- elektronisko sakaru tīklu pievadu tehniskā shēma;

- elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projekts esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanas projekts iekārtu konteineros;

- elektronisko sakaru tīklu pārbūves projekts;

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

1 mēneša laikā

Normatīvie akti

Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567

Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572

Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418

Dokumentu juridiskā spēka likums http://likumi.lv/doc.php?id=210205

MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;

MK19.08.2014. not. Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=269032

Veidlapa

Ministru kabineta19.08.2014. noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” https://likumi.lv/doc.php?id=269032

2.pielikums

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »