SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS

Kas ir sociālā aprūpe mājās?

Aprūpē mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Aprūpes mājās pakalpojumi var tikt nodrošināti uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku piemēram, personas atveseļošanās periodā.

Kur vērsties, lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu?

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta unvai viņa faktiski dzīvo un iesniedz šādus dokumentu:

 Rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;

 Iztikas līdzekļu deklarāciju (personas un viņas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus)

 Ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u);

 Psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;

 Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

 

Sociālais darbinieks var lūgt iesniegt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no klienta iesnieguma saņemšanas novērtē personas vajadzību pēc pieprasītā pakalpojuma, novērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas, izvērtē personas sociālo situāciju un pieņem lēmumu par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Pakalpojuma samaksa

Pašvaldība pilnībā apmaksā sociālās aprūpes mājās pakalpojumu, ja:

 persona atzīta par trūcīgu;

 persona nav noslēgusi uzturlīgumu.

Pašvaldība apmaksā sociālās aprūpes mājās pakalpojumu 50% apmērā, ja:

 persona ir atzīta par maznodrošinātu.

ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ

Kas ir ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā?

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā – sociālā institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

 

Kur vērsties, lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu?

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta unvai viņa faktiski dzīvo un iesniedz šādus dokumentu:

 Rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;

Iztikas līdzekļu deklarāciju (personas un viņas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus)

 Ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u);

Psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;

 Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

 

Sociālais darbinieks var lūgt iesniegt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no klienta iesnieguma saņemšanas novērtē personas vajadzību pēc pieprasītā pakalpojuma, novērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas, izvērtē personas sociālo situāciju un pieņem lēmumu par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Pakalpojuma samaksa

 Pilngadīgai personai, kura ir pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojuma saņemšanas, rīcībai paliek 10% no šīs personas pensijas.

 Gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas mēneša summa ir lielāka par personas pensiju vai valsts nodrošinājuma pabalstu, tad šo starpību sedz personas likumīgie apgādnieki.

 Ja personai nav likumīgo apgādnieku vai tiem ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss, tad starpību starp ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas noteiktu mēneša summu par pakalpojuma saņemšanu apmaksā pašvaldība.

Informācija

Konkrētāku informāciju Jūs varat saņemt un vērsties:

Madonas novada pašvaldības Sociālajā dienestā Parka ielā 4, Madonā

Vadītāja vietniece Anita Dagnija Gļaudāne

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9:00-12:00; 13:00-17:00, trešdiena no 9:00-12:00 

64807296; 27875086

e-pasts: anita.glaudane@madona.lv


vai pēc dzīvesvietas pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka:

Aronas pagastā, Melioratoru ielā 3, Kusa

Sociālā darbiniece Lolita Tipaine

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 8:00-12:00; 12:30-16:30 un trešdiena no 12:30-16:30

27868196

e-pasts: lolita.tipaine@madona.lv

Barkavas pagastā, Brīvības ielā 9, Barkava

Sociālā darbiniece Biruta Radžēle

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 8:00-12:00; 13:00-17:00 un trešdiena no 13:00-18:00

26105030

e-pasts: biruta.radzele@madona.lv

Bērzaunes pagastā
Aronas ielā 1
Sauleskalns
 Sociālā darbiniece Ilze Kanča
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 9:00- 14:00
‌Ceturtdiena 9:00-18:00

‌20238582
‌ilze.kanca@madona.lv

Dzelzavas pagastā, Kļavu ielā 4, Dzelzava

Sociālā darbiniece Elvīra Agarelova

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena no 8:00-12:00


13:00-17:00

22026586

e-pasts: elvira.agarelova@madona.lv

Lazdonas pagastā, Meža ielā 2, Lazdona

Sociālā darbiniece Ārija Ikauniece

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9:00-12:00; 13:00-17:00 un otrdiena no 9:00-12:00; 13:00-17:00

22045967

e-pasts: arija.ikauniece@madona.lv

Liezēres pagastā, Ozolkalns, Liezēre

Sociālā darbiniece Ilze Jansiņa

Pieņemšanas laiks: pirmdiena 8:30-12:30;13:00-17:00

20240013

e-pasts: ilze.jansina@madona.lv

Kalsnavas pagastā, Pārupes ielā 2, Kalsnava

Sociālā darbiniece Ilona Vagoliņa

Pieņemšanas laiks: 


‌Pirmdiena 8:00-

13:00 14:00-17:00 


Trešdiena no 8:00-13:00

26694018

e-pasts: ilona.vagolina@madona.lv

Ļaudonas pagastā, Dzirnavu ielā 2, Ļaudonā

Sociālā darbiniece Aija Zablocka

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9:00-12:00; 14:00-17:00 un trešdiena no 13:00-17:00

20255619

e-pasts: aija.zablocka@madona.lv

Mārcienas pagastā, Jaunā ielā 3, Mārciena

Sociālā darbiniece Ināra Vaniņa

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9:00-13:00; 14:00-17:00 un trešdiena 14:00-18:00

20234960

e-pasts: inara.vanina@madona.lv

Mētrienas pagastā, „Mētras”, Mētriena

Sociālā darbiniece Rita Šuvcāne

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9:00-14:00, trešdiena no 9:00-14:00

20232979

e-pasts: rita.suvcane@madona.lv

Ošupes pagastā, Skolas ielā 4, Degumnieki

Sociālā darbinieka pienākumu izpildītāja Irina Zajceva

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 8:00-12:00;13:00-17:00 un trešdiena no 8j:00-12:00

26474839

e-pasts: irina.zaiceva@madona.lv

Praulienas pagastā, Kalna ielā 2, Prauliena

Sociālā darbiniece Ināra Miška

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 8:00-13:00; 14:00-16:00 un trešdiena no 8:00-13:00;14:00-16:00

22021832

e-pasts: inara.miska@madona.lv

Sarkaņu pagastā, Biksēre, Sarkaņu pagasts

Sociālā darbiniece Staņislava Pommere

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9:00-13:00 un otrdiena no 13:00-18:00

26135128

e-pasts: pommere@madona.lv

Vestienas pagastā, Vestiena

Sociālā darbiniece Alla Piņķe

Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 8:00-12:00 12:30-16:00 


26471670

e-pasts: alla.pinke@madona.lv

 

Informācija sagatavota, pamatojoties uz: LR MK 21.04.2008. noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, LR MK 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība , kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” un Madonas novada pašvaldības 24.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

 

Dokumenti: Pievienot jaunu

APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMS

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības Sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo. 
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »