Dzimtsarakstu nodaļa informē par pabalsta saņemšanas iespējām

iesūtīts: 2019.01.22 11:41
Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa vērš uzmanību uz to, ka

no 2019.gada 1.janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam valsts piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.

Tiesības uz pabalstu ir divpadsmit mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja iesniegums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Tiesības saņemt pārdzīvojušā laulātā pabalstu ir, ja ir visi sekojošie nosacījumi:

  • pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
  • mirušais bija vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas (saskaņā ar lēmumu Nr.104 „Nolikumu par izdienas pensijām” vai lēmumu Nr.34 „Par Nolikumu par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām)”) pensijas saņēmējs;
  • pārdzīvojušais laulātais ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs;
  • pensijas saņēmējs miris pēc 2019.gada 1.janvāra.

Atgādinām, ka:

  • atbilstoši Civillikumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam laulību var noslēgt dzimtsarakstu nodaļā vai Civillikumā norādīto konfesiju garīdznieki, ja ir ievēroti laulības noslēgšanas noteikumi;
  • laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu. Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt augstāk minēto minimālo (viena mēneša) termiņu;
  • laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē noteiktā dienā klātesot personām, kas vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus;
  • valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 14 eiro (atbrīvo personu ar I vai II invaliditātes grupu, trūcīgu personu, personu, kas ir valsts vai pašvaldības apgādībā, daudzbērnu ģimeni).


‌Informāciju sagatavoja: Vineta Lamberte‌
‌Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »