Tiek īstenoti vērienīgi ceļu un ielu pārbūves projekti. Norisināsies darbi pie grants ceļu atjaunošanas.

iesūtīts: 2018.02.27 09:52
Ar mērķi uzlabot ceļu infrastruktūru lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, Madonas novada pašvaldība pagājušajā, 2017. gadā, iesniedza Lauku atbalsta dienestā 7 projekta pieteikumus grants ceļu atjaunošanai, šogad plānots iesniegt vēl 3 projekta pieteikumus.

Piecos ceļa posmos darbi tika uzsākti 2017.gada otrajā pusē. Šobrīd ceļu atjaunošanas darbos ir tehniskais pārtraukums, bet, kolīdz laika apstākļi atļaus, tā darbi atsāksies:

  • Autoceļa Krampāni – Sīmašas Dzelzavas pagastā, Madonas novadā posma pārbūve - 0,83 km;
  • Autoceļa Zīles – Stradi – Gribažas  Dzelzavas pagastā, Madonas novadā posma pārbūve - 2,24 km;
  • Autoceļa Rīta iela – Krieviņi pārbūve un autoceļa Muižnieki – Krieviņi Sarkaņu pagastā, Madonas novadā posma pārbūve - 2,49 km;
  • Autoceļa Poteri - Poļvarka Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve - 4,79 km;
  • Autoceļa Kalnagals – Ozoliņi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve - 4,59 km.

Šogad darbi tiks uzsākti sekojošos ceļa posmos:

  • Autoceļa Krastiņi – Siliņi Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve - 0,45 km;
  • Autoceļa Rupsala – Raudupe Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve - 7,75 km;
  • Autoceļa Ezergali – Mežāres posma pārbūve un autoceļa Sāviena – Ķunci posma pārbūve Ļaudonas pagastā, Madonas novadā - 2,62km;
  • Autoceļa Silnieki - Dobsalas pārbūve un autoceļa Dravsalas – Auziņas – Trākši posma pārbūve Praulienas pagastā, Madonas novadā - 5,75km;
  • Autoceļa Poteri - Sarkaņi Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve - 8,01km.

Darbi tiek veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gada pasākuma "7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros.

Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei ir noteikts MK noteikumos Nr.475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", Madonas novadam paredzot ELFLA līdzfinansējumu 3,47. milj. EUR apmērā, kas sastāda 90% no projekta attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb 347 000 EUR.

Informāciju sagatavoja: Ilze Vogina
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītāja p.i.
Tiek īstenots projekts Nr. 5.6.2.0/16/I/015 “Ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā”

Madonas novada pašvaldība 27.09.2017. ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/015 “Ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā” ieviešanu.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2019. gada 26.jūlijam.

Projekta kopējie izdevumi 370 778,81 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 370 778.81 EUR, atbalsta summa 88,75% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 329 066.19 EUR, ERAF  finansējums 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 315 161.99 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3,75% no attecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 13 904.20 EUR, pašvaldības finansējums 11.25% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 41 712.62 EUR.

Projekta mērķis ir Madonas novada Barkavas pagasta degradētās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši Madonas novada attīstības programmai 2013. – 2020. gadam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, radot jaunas darba vietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, pārbūvējot ceļu, kas nodrošina piekļuvi degradētai teritorijai.

Projekta ietvaros ir uzsākta ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs A11 Barkavas pagastā pārbūve. Šobrīd objektā klimatisko apstākļu dēļ ir tehnoloģiskais pārtraukums, darbi tiks atsākti pēc piemērotu klimatisko apstākļu iestāšanās. Ceļu pārbūvi veic SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību veic SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA “Ceturtais stils”.


‌‌Tiek īstenots projekts Nr. 5.6.2.0/16/I/011 “Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā”

Madonas novada pašvaldība 23.10.2017. ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/011 “Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā” ieviešanu.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2019. gada 22.janvārim.

Projekta kopējie izdevumi 1 245022.46 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 1 242 396.36 EUR, atbalsta summa 88,75% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 102 626.76 EUR, ERAF  finansējums 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 056 036.90 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3,75% no attecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 46 589.86 EUR, pašvaldības finansējums 11.25% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 139 769.60 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas 2 626.10 EUR.

Projekta mērķis ir Sauleskalna ciema industriālās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši Madonas novada attīstības programmai 2013. – 2020. gadam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, radot jaunas darba vietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, pārbūvējot ielas, kas nodrošina piekļuvi industriālajai teritorijai.

Projektā paredzēts veikt Kārļa un Sauleskalna ielas, kas ir piekļuves ielas degradētajai teritorijai, pārbūvi, veicot sagatavošanas darbus, zemes klātnes izbūves darbus, segas izbūvi, labiekārtošanu, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi un apgaismojuma izbūvi projektā paredzētajās vietās.

Projekta ietvaros ir uzsākta iepirkumu procedūra ar identifikācijas Nr. MNP2017/45_ERAF “Sauleskalna un Kārļa ielas Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā pārbūve”. 

‌Informāciju sagatavoja: Inese Solozemniece
‌Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste


‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »