Paziņojums par divstāvu dzīvojamās ēkas un palīgēku Valdemāra bulvārī 12, Madonā pārdošanu nojaukšanai

iesūtīts: 2017.08.17 14:19
Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta pirmo daļu, Madonas novada pašvaldība par brīvu cenu – EUR 300,00 (trīs simti euro) pārdod nojaukšanai divstāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 7001 001 1354 001), palīgēku (kadastra apzīmējums 7001 001 1354 002) un palīgēku (bez kadastra apzīmējuma), kas atrodas Valdemāra bulvārī 12, Madonā, Madonas novadā.

Pirkuma līguma noteikumi - Pircējam ir pienākums veikt Īpašuma nojaukšanu saskaņā ar paskaidrojuma rakstu Īpašuma nojaukšanai, kurā Madonas novada pašvaldības būvvalde 09.03.2017. ierakstīja atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.

Pircējam ir pienākums Īpašuma nojaukšanu veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē būvju nojaukšanu, tajā skaitā, Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie normatīvie akti, Atkritumu apsaimniekošanas likums un uz tā pamata izdotie normatīvie akti, bet ne tikai.  

Pircējam ir pienākums Īpašumu nojaukt un būvdarbus pabeigt ne vēlāk kā mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas, pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot teritoriju, izlīdzinot būvju vietas, ierīkojot augsnes slāni un iesniedzot Pārdevējam normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju. 

Īpašuma nojaukšanas procesā radušies materiāli, kas nav bīstami, ir Pircēja īpašums. 

 

Īpašuma apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri 26325419.

Pieteikums par īpašuma  pirkšanu iesniedzams Madonas novada pašvaldībā klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1, Madonā līdz 2017.gada 1.septembrim plkst.16.00. Ja minētajā termiņā piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole, par to atsevišķi paziņojot pretendentiem. Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par paziņojumā noteikto pārdošanas maksu. Samaksa veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.

 

 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »