Informācija par konkursu

iesūtīts: 2017.08.11 10:26
uz valdes locekļa amatu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Madonas novads ir viens no uzņēmuma dalībniekiem, Madonā, Augu ielā 29A ir atkritumu škirošanas-pārkraušanas stacija.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis atbilstoši ar Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr. 59 apstiprinātajam “Nolikumam par kārtību, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās” izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģ.Nr. 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.

Kandidātiem izvirzāmās prasības:

1. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta otrās daļas un 37. panta otrās daļas prasībām.

2. Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

3. Valsts valodas zināšanas.

4. Akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženierzinātnēs.

5. Vismaz viena gada pieredze vadošā amatā, vēlams valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā.

6. Nevainojama reputācija.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma vēstule un apliecinājums, ka:

  • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
  • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
  • nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
  • ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta 5.3 daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.
2. Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs), kā arī iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;

3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;

4. Pretendenta sagatavotu attīstības redzējumu (ne vairāk kā 1000 vārdu apjomā) par atkritumu poligona un atkritumu apsaimniekošanas attīstību Vidusdaugavas reģionā;

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);

6. Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;

7. Apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai konkursa izsludinātājs var gūt pārliecību par Pretendenta atbilstību normatīvos aktu un Konkursa rīkotāja izvirzītajām prasībām.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 28.augustam ar norādi: “Konkursam uz valdes locekļa amatu”  Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums uz elektronisko pasta adresi: vpa@jekabpils.lv.


‌Informāciju iesūtīja: Margita Liepiņa
‌Jēkabpils pilsētas pašvaldības
‌sabiedrisko attiecību nodaļa
‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »