Madonas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu Nevalstiskajām organizācijām

iesūtīts: 2017.03.07 11:33
Projektu iesniegšanas termiņš 03.04.2017.

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 2017.  GADA PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS

 

1.      VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.    Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldības Dome (turpmāk - pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu LR likumdošanā noteiktajā kārtībā reģistrēto nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju) projektiem.

1.2.    Pašvaldība līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu finansēšanai tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā.

1.3.    Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas un to struktūrvienības vai nodaļas (turpmāk - pretendents), kuru juridiskā adrese ir Madonas novadā vai savu darbību veic Madonas novada teritorijā.

1.4.    Projektu konkurss tiek izsludināts ne retāk kā vienu reizi gadā.

1.5.    Paziņojumu par konkursu publicē Madonas novada pašvaldības mājas lapā - www.madona.lv.

2.      PROJEKTU KONKURSA MĒRĶI

2.1.    Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Madonas novadā kas veltīti Latvijas valsts simtgadei.

2.2.    Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu realizācijā.

2.3.     Veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

3.      LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

3.1.    Viens pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu projektu pieteikumu.

3.2.    Projektā pieprasītā līdzfinansējuma maksimālais apmērs no Madonas novada pašvaldības nedrīkst būt lielāks par EUR 1 400,00, kas ir 90% no projekta kopējām izmaksām.

3.3.    Projekta iesniedzējs nodrošina finansējumu 10% apmērā no projekta kopējās summas. Iesniedzēja finansējums drīkst būt naudas līdzekļi, materiālās vērtības vai brīvprātīgais darbs.

3.4.    Projekta līdzfinansējums projekta iesniedzējiem nedrīkst būt pagastu pārvaldes līdzekļi.

3.5.    Projekta aktivitātēm jānotiek Madonas novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Madonas novada iedzīvotājiem.

3.6.    Projekts tiek realizēts un pabeigts līdz 2017. gada 20. decembrim, t.sk. iesniedzot arī projekta noslēguma atskaites Madonas novada pašvaldībā.

3.7.    Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:

3.7.1.      paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Madonas pašvaldībā un atbilst konkursa mērķiem;

3.7.2.      piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;

3.7.3.      iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;

3.7.4.      piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas.

3.8.     Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir:

3.8.1.      nekustamā īpašuma iegādei vai būvdarbiem;

3.8.2.      pamatlīdzekļu un inventāra iegādei, izņemot inventāra iegādi, kas nepieciešama projekta aktivitāšu īstenošanai;

3.8.3.      ārvalstu braucieniem;

3.8.4.      pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;

3.8.5.      peļņas pasākumiem;

3.8.6.      pasākumiem, kuru tematika dublējas ar kultūras iestāžu organizētajiem tradicionālajiem pasākumiem.

3.8.7.      biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju īstenotiem projektiem;

3.8.8.      pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta pašvaldības citas programmas, t.sk. nometņu projekti, izglītības projekti;

3.8.9.      politiskiem, militāriem un reliģiskiem pasākumiem;

3.8.10.  pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja pašieguldījumu un finansējumu;

3.8.11.  pretendentiem, kuri nav nokārtojuši iepriekšējās finanšu saistības ar pašvaldību.

4.      PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

4.1.    Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa nolikuma noteikumus.

4.2.    Projektu konkursu izsludina divu nedēļu laikā pēc pieņemtā Domes sēdes lēmuma.

4.3.    Pretendents iesniedz projekta pieteikumu ar pavaddokumentiem mēneša laikā no projektu konkursa izsludināšanas dienas.

4.4.     Pretendents projekta dokumentu oriģinālus iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums -1, Madona, Madonas novads, LV - 4801.

4.5.    Pretendents ziņas par projekta pieteicēju, projekta kopsavilkumu un projekta izmaksu tāmi (2.pielikums) iesniedz arī elektroniski.

4.6.     Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā - www.madona.lv, kā arī Madonas novada pašvaldībā pie Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes Indras Kārkliņas, kontaktinformācija: tālr. 29324572, e-pasts: indra.karklina@madona.lv.

4.7.    Projekta pieteikums sastāv no:

4.7.1.      vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas (1.pielikums);

4.7.2.      projekta izmaksu tāmes (2.pielikums);

4.7.3.      informācija par projekta vadītāja un projektā iesaistīto speciālistu pieredzi (CV);

4.7.4.      Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopijas;

4.7.5.      rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai.

4.9. Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.

4.10. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt.

4.11. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz.

5.      PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI

5.1.     Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme un atbilstība konkursa mērķiem.

5.2.    Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti.

5.3.    Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja.

5.4.    Projekta iesniedzēja līdzfinansējums plānotajai aktivitātei.

6.      KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

6.1.     Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē ar Madonas novada pašvaldības Domes lēmumu izveidota konkursa komisija 6 komisijas locekļu sastāvā (turpmāk – komisija).

6.2.    Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.

6.3.    Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.

6.4.    Komisija var pagarināt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu, to publicējot pašvaldības mājas lapā - www.madona.lv, kā arī nepieciešamības gadījumā citus termiņus, par to informējot projektu pieteikumu iesniedzējus.

6.5.    Divu nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa komisija pieņem lēmumus par izvēlētajiem pretendentiem.

6.6.    Ja projekta pieteikums neatbilst konkursa nolikuma 3.3. un 3.5.punktā noteiktajam, projekta pieteikums netiek vērtēts un pretendents no tālākas līdzdalības konkursā tiek izslēgts.

6.7.    Komisija ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju par projekta pieteikumu.

6.8.    Konkursa komisija izskata tikai termiņā iesniegtos projektu pieteikumus.

6.9.    Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

6.10.Pēc projektu izskatīšanas komisija izvēlas piemērotākos projektus atbilstoši šajā nolikumā izvirzītajiem mērķiem un nosaka konkursa uzvarētājiem piešķirtā līdzfinansējuma apmēru.

6.11.Komisija ir tiesīga noraidīt projekta pieteikumu, informējot par to iesniedzēju, kā arī norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu.

6.12.Divu nedēļu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas pretendents tiek rakstveidā informēts par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu. Gadījumos, kad projekts tiek atbalstīts, pretendents tiek informēts arī par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un līguma slēgšanas laiku. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības mājas lapā - www.madona.lv un nosūtīti komisijas lēmumi katram projekta iesniedzējam.

7. LĪGUMS

7.1.Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot:

7.1.1. līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību;

7.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un termiņus;

7.1.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli.

8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE

8.1. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa iesniedz pašvaldībā:

8.1.1. projekta darbības un rezultātu pārskatu (saskaņā ar 3. pielikumu);

8.1.2. projekta Finansējuma izlietojuma atskaiti (saskaņā ar 3.pielikumu) un darījumus apliecinošo dokumentu (čekus, kvītis, pavadzīmes u.c.) kopijas, uzrādot arī oriģinālus.

8.1.3. pavadvēstuli par projekta pārskata iesniegšanu.

8.2. Projekta īstenošanas laikā tā īstenotājs, saskaņojot ar konkursa komisiju, ir tiesīgs grozīt projekta budžeta izdevumu pozīciju finansējuma apjomu ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās projekta summas un nepārsniedzot projekta kopējo summu.

8.3. Pašvaldībai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt projekta:

8.3.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā;

8.3.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un viena gada laikā pēc projekta īstenošanas beigām.

8.4. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības  komiteja lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu.1. Pielikums Projekta pieteikuma veidlapa 
2. Pielikums 
Projekta izmaksu tāme 
3. Pielikums 
Atskaite par projekta īstenošanu 

Iesūtīja: Valda Kļaviņa

     
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »