Bērna mantisko interešu aizsardzība

            Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:
1) lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
2) lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
3) lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10 000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
4) lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10 000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
5) lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
6) ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
7) lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
8) lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »