Ledus ir sakustējies!

ziņa publicēta 08.04.2016
2016. gada 5. aprīlī Cēsīs, Cēsu pieaugušo izglītības centrā, notika LR Izglītības ministrijas rīkots seminārs “Pieaugušo izglītība un kvalitāte”,

kurā piedalījās arī pārstāvji no Madonas: Guntars Agate Paeglis, Lolita Kostjukova (Madonas Augstākās izglītības centrs), Varvara Maksimčika (Madonas vakara un neklātienes vidusskola), Imelda Saulīte (Madonas novada bibliotēka), Līvija Zepa (Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs) un Rūta Prostakova (mācību centrs “BUTS”).

Seminārs notika LR Izglītības ministrijas (turpmāk – IZM) Erasmus + projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt pieaugušo izglītības (turpmāk – PI) politikas attīstīšanu, atbilstoši  “Education and Training 2020” stratēģiskajiem mērķiem un aktivizēt pieaugušo (īpaši zemas kvalifikācijas un no riska grupām) iesaistīšanos mācīšanās procesā, palielinot līdzdalību mūžizglītībā turpmākajos gados.

Seminārā tika diskutēts par kvalitatīvu PI pakalpojumu, ārpus formālās (neformālās) izglītības atzīšanu un semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jauno daudzvalodu Eiropas valstu virtuālo pieaugušo izglītības platformu – EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe).

Semināru atklāja IZM valsts sekretāres vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule un Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktore Daiga Rubene.

Ar projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas īstenošanai pieaugušo izglītībā” klātesošos iepazīstināja projekta vadītāja Dr.sc.admin. Silvija Kārkliņa. Projekta vadītāja uzsvēra kvalitātes lomu PI un norādīja uz reģionālo PI tīklu veidošanas nepieciešamību, aptverot pašvaldību ekspertus, sociālā dienestu, darba devēju, nevalstisko organizāciju, bibliotēku, muzeju, kultūras centru pārstāvjus, izglītības iestāžu vadītājus, zinātnisko rakstu krājuma izdošanu, lai veicinātu PI pētniecisko darbību, starptautiskas konferences organizēšanu, radio raidījumu veidošanu, kā arī starptautisku iesaitīšanos ar mērķi izzināt labās prakses piemērus (piemēram, Šveices profesionālās izglītības piemērs), attīstīt sadarbību un attīstīt pieaugušo izglītības politiku.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore Mg. iur. Andra Šēnberga seminara dalībniekiem skaidroja Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (European Quality Assurance in Vocational Education and Training - EQAVET), profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas aspektus, pašvaldībām iepērkot pieaugušo izglītības pakalpojumus. A. Šēnbega semināra dalībnieku uzmanību vērsa arī uz LR likumā “Izglītības likums” terminiem un to būtību, piemēram, “pieaugušo izglītība” jēdziena saturu un atbildību no licences izdevēja (atjaunotāja) puses, retoriski jautājot – vai vienmēr izglītošanas process nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Inese Stūre semināra dalībniekus iepazīstināja ar ārpusformālās izglītības atzīšana mērķiem Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam un analizēja kārtību, kādā Latvijā notiek ārpusformālās (neformālās) izglītības atzīšana un šī procesa efektivitāti. I. Stūre uzsvēra - ārpus formālās izglītības atzīšana ir viens no veidiem, kā palielināt pieaugušo iesaisti izglītības aktivitātēs.

Semināra noslēgumā projekta komunikāciju koordinatore Daina Jāņkalne klātesošos iepazīstināja ar EPALE lietotāju priekšrocībām: strukturēto saturu, piekļuvi jaunākajai infomācijai saistībā ar pieaugušo izglītību, dialoga un domu apmaiņas iespējām, tešsaistes tulkošanas iespējām no angļu un citām svešvalodām, kā arī aicināja kļūt par šīs starptautiskās un demokrātoskās platformas lietotājiem.

Papildu informācija un prezentācijas lasiet šeit.

Paldies organizētājiem par iespēju!

Lolita Kostjukova
Madonas Augstākās izglītības centrs
E-pasts: maic@madona.lv

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »