Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam

ziņa publicēta 18.10.2016
2014. gada 22. maijā LR Saeima sēdē apstiprināja Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam.


156 lappušu apjomīgais dokuments "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam" (turpmāk - IAP) aptver visas izglītības jomas un nosaka izglītības pamatprincipus, mērķus un virzienus no 2014. līdz 2020. gadam. Paredzētie pasākumi turpina iepriekšējā plānošanas periodā (2007. - 2013.) uzsāktās reformas izglītības jomā, sasaistot nacionālā līmeņa mērķus ar ES prioritātēm.

Izglītības attīstības pamatnostādņu kopsavilkums
IAP pamatprincipi:
 • Cilvēkorientēta izglītība
 • Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
 • Uz zināšanām balstītu sabiedrību veicinošā izglītība
IAP virsmērķis: kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

IAP mērķi:
 • ‌Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru;
 • Indivīdu prasmes: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīdaprofesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē;
 • Efektīvā pārvaldība: uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību un resursu konsolidāciju.
Izglītības politikas mērķi:
 1. ‌Paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru.
 2. Veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurējošai darba videi.
 3. Uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību.
Būtiskākie plānotie uzdevumi un nepieciešamais finansējums PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS jomā:
 1. ‌Satura pilnveide, izstrādājot paraugprogrammas nozares pamatprofesijām un modulāro izglītības programmu ieviešana profesionālajā izglītībā (0,61 milj. euro).
 2. Mācību prakses plašāka nodrosīnāšana (17,71 milj. euro).
 3. Finanšu atbalsts izglītojamajam izglītības ieguvei un atbalsta pasākumiem (26,37 milj. euro).
 4. Jauna aprīkojuma iegāde un iestāžu modernizācija (104,79 milj. euro).
 5. Mūžizglītības un profesionālo kompetenču pilnveide pedagogiem un prakšu vadītājiem (17,71 milj. euro).
 6. Profesionālās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo izmaksu minimumu nodrošināšana 100% apmērā (36,71 miljoni euro).
 7. Starptautiskās mobilitātes un pārrobežu sadarbības pasākumi, piemēram, labās prakses pārņemšana, informācijas apmaiņa (14,07 milj. euro).
Būtiskākie plānotie uzdevumi un nepieciešamais finansējums AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS jomā:
 1. ‌Augstākās izglītības modernizācija ES partnervalstīs, sadarbības veicināšana studiju satura pilnveides jomā (44,7 milj. euro).
 2. Atbalsts ārvalstu studentiem augstākās izglītības iegūšanai Latvijā, piemēram, nodrošinot stipendijas (3,13 milj. euro).
 3. Atbalsts augstākās izglītības iegūšanai sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām (37,35 milj. euro).
 4. Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrāde un ieviešana (kas atbilst darba tirgus prasībām un stiprina saikni ar zinātni un pētniecību) (0,205 milj. euro).
 5. Augstākās izglītības nozaru pārstrukturizācijas pasākumi, piemēram, studējošo skaita proporcijas maiņa, atbilstoši darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm; 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžu) piedāvājuma palielināšana (53,10 milj. euro).
 6. Augstākās izglītības iestāžu, t.sk. koledžu, materiāltehniskās bāzes modernizēšana, īpaši STEM (inženierzinātņu) studiju virzienos (58,82 milj. euro).
 7. Vienotas augstākās izglītības informatīvās sistēmas izveide, iekļaujot tajā akadēmiskā un zinātniskā personāla, studējošo, diplomu reģistru; sasaiste ar NVA un VID datubāzēm, lai iegūtu visaptverošo informāciju par studējošajiem un viņu nodarbinātību pēc augstskolu absolvēšanas (1,71 milj. euro).
 8. Atbalsts pārejai uz pilnībā no valsts budžeta finansētām pilna laika doktorantūras studijām.
 9. Akadēmiskā personāla motivācijas paaugstināšana (10,54 milj euro).
 10. Mācību un studiju starptautiskā mobilitāte studentiem, absolventiem un jaunajiem pedagogiem. 
Būtiskākie plānotie uzdevumi un nepieciešamais finansējums MŪŽIZGLĪTĪBĀ (pieaugušo izglītība):
 1. ‌Vienotas datu bāzes izstrāde par pieaugušo izglītības īstenošanu (vienota valsts pārvaldes iestāžu darbību koordinēšana pieaugušo un tālākizglītības pieprasījuma un piedāvājuma kontekstā).
 2. Atbalsts nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kompetences pilnveidei (piedāvājuma paplašināšana, atbilstoši mainīgajiem tirgus apstākļiem) .
 3. Ārpus formālās izglītības ieguves un atzīšanas stiprināšana.
 4. Pieaugušo profesionālās izglītības programmu un materiālu izstrāde
 5. Latviešu valodas kā svešvalodas prasmju līmeņa pilnveide, piemēram ārvalstu augstskolu studentiem, uzņēmējiem, interesentiem (14,23 milj. euro).
 6. Pieaugušo izglītotāju (iestādes, organizācijas) starptautiskas sadarbības veicināšana, kontekstā ar ES izaugsmes stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem.
Kopējais nepieciešamais finansējums īstenošanai ~1,5 miljardi euro (Valsts budžets ~79 000, ESF ~627 000 un cits finansējums).

IAP izstrādāts, sadarbībā ar:
 • ‌Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību
 • Latvijas Izglītības vadītāju arodbiedrību
 • Latvijas Darba devēju konfederāciju
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru
 • UNESCO Latviajs Nacionālo komisiju
 • Augstākās izglītības padomi
 • Latvijas Studentu apvienību
 • Latvijas Pašvaldību savienību
 • Reģionālās plānošanas reģionu pārstāvjiem u.c.

Visu dokumentu "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam" lasiet šeit.
Video no konference "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam: ieceres un sasniedzamais" (2014.)
šeit.
‌Par Pieaugušo izglītības politiku Latvijā lasiet www.muzizglitiba.lv
ES fondi projektiem Izglītība, prasmes un mūžīzglītība.

Ar IAP īstenošanas plānu 2015.–2017.gadam (pasākumi, termiņi, atbildīgā institūcija, darbības rezultāti un finansējums) var iepazīties šeit.

LR Izglītības ministrija šī plāna īstenošanai piesaistīs ES struktūrfondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda speciālā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" (SAM 8.4.1.) finansējumu 27 milj. euro apmērā un sadarbosies ar pašvaldībām.‌Informāciju apkopoja Madonas Augstākās izglītības centrs

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »