10 ieteikumi pieaugušo izglītotāja prasmēm

ziņa publicēta 05.01.2017
Mūžizglītība, tajā skaitā pieaugušo izglītība mūsu strauji mainīgajā ekonomiskajā situācijā ieņem aizvien nozīmīgāku vietu. Mums biežāk nākas mainīt ne tikai darba vietu, bet arī profesiju, papildināt savas zināšanas, uzlabot kompetences. Tātad, nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu mūžizglītības pieejamību jebkuram cilvēkam. Lai to paveiktu, nepieciešama laba materiāli tehniskā bāze un sagatavots pedagoģiskais personāls. Līdz ar to, lai nodrošinātu kvalitatīvu pieaugušo izglītības piedāvājumu, pieaugušo izglītotājiem jāpilnveido arī savas kompetences.

  1. Sakarā ar to, ka pieaugušo izglītotājiem nākas strādāt ar ļoti plašu dažāda vecuma izglītojamo auditorijām (15 – 60+ gadi), ļoti vēlamas ir zināšanas par to, kā mācās pieaugušie un kādas, ir dažādu vecumposmu uztveres īpatnības.
  2. Nepieciešama teicama izklāstāmās tēmas pārzināšana.
  3. Nepieciešamas zināšanas un prasme kā sagatavot kvalitatīvu mācību nodarbību/izstrādāt mācību programmu.
  4. Nodarbības apmeklē cilvēki ar dažādām uztveres spējām, tāpēc pieaugušo izglītotājiem svarīga ir dažādu mācību metožu pārzināšana un prasme tās prasmīgi pielietot pieaugušo auditorijā.
  5. Pieaugušo izglītotājam ir svarīga spēja ieinteresēt un motivēt mācību procesa dalībniekus zināšanu apguvei – pirms mācību procesa, tā laikā, turpmākai zināšanu apguvei.
  6. Nepieciešama prasme pārdomāti plānot darba organizāciju.
  7. Veidot pozitīvu mācību vidi.
  8. Prasme analizēt un kritiski domāt, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
  9. Pārzināt metodes un dažādus paņēmienus zināšanu, mācību progresa novērtēšanā.
  10. Nepieciešamas labas digitālās prasmes.
Praktiski, šo desmit prasmju un kompetenču apguvei, atjaunošanai vai uzlabošanai pieaugušo izglītotājiem būtu nepieciešams organizēt seminārus jeb mērķtiecīgi plānotus kursus, tādejādi nodrošinot šī pakalpojuma kvalitāti. Semināru/kursu nobeigumā pieaugušo izglītotājiem būtu jāizsniedz sertifikāts, kas apliecinātu konkrētās prasmes, kompetences, un, kas būtu pievienojams pieaugušo izglītotāja CV un rekomendācijām, kā arī šī informācija būtu izmantojama reklamējot mācību kursus/ seminārus.

Sagatavoja: Ingrīda Mikiško
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības direktore, Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas valdes locekle
 

I.Mikisko.jpg     
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »