EP deputāti prasa pastiprināt cīņu pret sociālo nevienlīdzību

Ziņa publicēta 11.10.2019
Komisijai un ES dalībvalstīm ir jāstiprina sociālā aizsardzība Eiropā, īstenojot ES sociālo tiesību pīlāru ar tiesību aktiem un pietiekamu finansējumu.

  • Joprojām pastāv ievērojama nevienlīdzība starp ES dalībvalstīm, reģioniem un sabiedrības grupām
  • Sociālie un ekonomikas mērķi ir vienlīdz svarīgi
  • Jānosaka ES minimālā alga un vairāk jāaizsargā tiešsaistes platformu darbinieki

Lai arī bezdarbs eirozonā 2019. gada augustā sasniedza rekordzemu līmeni, proti, 7,4%, jauniešu bezdarbs joprojām ir nepieļaujami augsts, turklāt pastāv ievērojamas sociālas un ekonomiskas atšķirības starp ES dalībvalstīm, norādīts EP Nodarbinātības un Sociālo lietu komitejas gada pārskatā.

Nabadzības mazināšanas mērķus, kas izvirzīti 2020. gadam, neizdosies sasniegt, un ES joprojām būs 113 miljoni cilvēku, kas pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam.

Rezolūcijā, ko pieņēma ar 422 balsīm par, 131 pret un 101 atturoties, EP deputāti aicina

  • sagatavot tiesību aktu par ES minimālo algu un piešķirt finansējumu dalībvalstu bezdarba pabalstu apdrošināšanas shēmām, ko aktivizēt ievējojamu ekonomisku triecienu gadījumā;
  • ES bērna garantiju, lai cīnītos pret bērnu nabadzību un kā prioritāru noteikt cīņu pret jaunatnes bezdarbu un ilgstošu bezdarbu;
  • saskaņotu ES iniciatīvu, lai stiprinātu tiešsaistes platformu darbinieku sociālās tiesības un novērstu pašreizējos pārkāpumus;
  • direktīvu par darba algu pārredzamību, lai novērstu 16% atšķirību, kas joprojām pastāv ES vīriešu un sieviešu atalgojumā.

 

Komisijas ieteikumi katrai valstij, ko publicēja 2012. gadā, neattiecas vienīgi uz ekonomiku, bet arī uz sociālo politiku. Tomēr dalībvalstis tos neīsteno, un tas nav pieļaujams. Komisijai ir jāpārliecina dalībvalstis, ka ES sociālais stāvoklis nav mazāk svarīgs kā vienotā tirgus aizsardzība vai citas ES politikas jomas

 
Atzinuma sagatavotāja Jana Toma (ReNew, Igaunija)
  
Avots: Eiropas Parlamenta tīmekļa vietne   
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »